GEN TERAPİSİ NEDİR?

Gen tedavisi Tarihçesi, Temel İlkeleri ve Güncel Durum

Gen tedavisi, genel anlamda, bir hastalığı tedavi etmek ya da en azından bir hastanın klinik durumunu iyileştirmek amacıyla genetik materyalin hücrelere transferi olarak tanımlanır.

            Gen değişimine dayanan gen tedavi yöntemi; hastalıklara neden olan mutasyonların düzeltilmesi, tedavi amaçlı kullanılan terapötik genlerin genomdaki belirli bölgelere eklenmesi ve hücreye zararlı olacak şekilde işleyen mutasyona uğramış genleri değiştirmek için kullanılmaktadır. Başarılı bir gen terapisi, ilgili transgenleri içeren plazmitlerin hedeflenen hücrelere transfeksiyonu ile gerçekleşmektedir.

Gen tedavisi fikri ilk kez 1970 yılında, retrovirüslerin RNA’ları üzerinde çalışan, Martine Cline tarafından ortaya konmuştur. Rekombinant DNA teknolojisinin gelişmesi ile genlerinin izolasyonu ve manipülasyonu mümkün olmuştur (2-4). Martin Cline, 1980’lerin başında retroviral tabanlı gen transferinin geliştirilmesine önemli katkıda bulunmuş ve genlerin in vitro ve in vivo olarak yüksek verimlilikte transfer edilebileceğini göstermiştir

 İlk gen terapisi 1982 yılında Talasemi hastalığı için Martin Cline tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra SCID (Ciddi Kombine İmmün Yetmezlik) hastalığında William French Anderson ve Michael Blaese tarafından ADA geni taşıyan retrovirüs vektörü ile yapılan gen terapisi çalışmaları sonucunda iki çocuğun tedavisi gerçekleştirilmektedir (5-7).

Gen tedavisi çalışmalarının çoğu, belli başlı ortak basamaklardan oluşur;

– Hastalığa neden olan genin belirlenmesi,

– Sağlam genin klonlanması,

– Uygun bir vektör seçimi veya gen kümesinin (gen kasetleri) düzenlenmesi,

– Genin hedeflenen hücrelere transferi ve protein ifadesinin sağlanması,

– İşlenmiş hücrenin seçimi ve hastaya nakli (in vitro gen tedavisi durumunda),

– Olası yan etkilerin belirlenmesi.

Gen tedavisi uygulamaları deneyimi yıllar geçtikçe artmaktadır (Şekil 1). Bugüne kadarki gen tedavisi klinik çalışmalarının büyük çoğunluğu kanserlere (%65.0) ve kalıtsal monogenik hastalıklara (%11.1) yöneliktir (Şekil 2). Gen tedavisinin denendiği başlıca hastalıklar Tablo 1’de verilmiştir. Gen tedavisi çalışmaları beş kıtanın tamamında 38 ülkede yapılmaktadır (Şekil 3,4) (8).

Şekil 1: Gen tedavisi klinik uygulamalarının yıllara göre dağılımı (8).

Şekil 2: Gen tedavisini uygulandığı hastalık grupları (8).

Şekil 3: Gen tedavilerin coğrafi dağılımı (8).

Şekil 4: Gen tedavilerin ülkelere göre dağılımı (8).

 

Tablo 1. Klinik Gen Tedavisi Denenen Başlıca Hastalıklar (8).

Tek Gen Hastalıkları

Maligniteler

Adrenolökodistrofi

Jinekolojik: Meme, uterus,

α-1 antitripsin eksikliği

serviks

Becker musküler distrofisi

Sinir sistemi: Glioblastoma,

Βeta-talasemi

leptomeningeal

Canavan hastalığı

karsinomatozis, glioma,

Kronik granülomatöz hastalık

astrositoma, nöroblastoma,

Kistik fibrozis

retinoblastoma

Duchenne Musküler

Gastrointestinal: Kolon,

Distrofisi

kolorektal, karaciğer

Fabry hastalığı

metastazları, post-hepatik,

Ailesel hiperkolesterolemi

karaciğer kanseri, pankreas,

Ailesel adenomatöz

safra kesesi

polipozis

Genitoüriner: Prostat,

Fankoni anemisi

böbrek, mesane, ano-genital

Galaktozialidozis

neoplazi

Gaucher hastalığı

Cilt: Melanom (malign /

Gyrate atrofisi

metastatik)

Hemofili A ve B

Baş ve boyun: Nazofarenks

Hurler sendromu

karsinomu, skuamöz

Hunter sendromu

karsinom, özofageal kanser

Huntington koresi

Akciğer: Adenokarsinom,

Jonksiyonel epidermolizis

küçük hücreli / küçük hücreli

bülloza

olmayan, mezotelyoma.

Geç infantil nöronal

Hematolojik: Lösemi,

lipofusinozis

lenfoma, multipl myelom,

Lökosit yapışma eksikliği

sarkom, germ hücre

Limb-girdle musküler

tümörleri, Li-Fraumeni

distrofisi

sendromu, tiroid neoplazmları

Lipoprotein lipaz eksikliği

Nörolojik Hastalıklar

 

Metakromatik lökodistrofi

Alzheimer hastalığı

Mukopolisakkaridoz tip VII

Amyotrofik lateral skleroz

Ornitin transkarbamilaz

Karpal tünel sendromu

eksikliği

Kübital tünel sendromu

Pompe hastalığı

Diyabetik nöropati

Pürin nükleozid fosforilaz

Epilepsi

eksikliği

Multipl skleroz

Resesif distrofik

Myastenia gravis

epidermolizis bülloza

Parkinson hastalığı

Orak hücre hastalığı

Periferik nöropati

Ciddi kombine immün

Ağrı

yetmezliği (SCID)

Göz Hastalıkları

 

Tay-Sachs hastalığı

Yaşa bağlı makula

Wiskott-Aldrich sendromu

dejenerasyonu

Kardiyovasküler Hastalıklar

 

Diyabetik maküla ödemi

 

 

Glokom

Kronik böbrek hastalığı

Retinitis pigmentosa

anemisi

Yüzeysel nefelyon

Anjina pektoris (kararlı,

Koroideremi

kararsız, refrakter)

Leber’in konjenital amarozisi

Koroner arter darlığı

Enflamatuvar hastalıklar

Koroner kalp hastalığı

Artrit (romatizmal, iltihabi,

Kritik ekstremite iskemisi

dejeneratif)

Kalp yetmezliği

Dejeneratif eklem hastalıkları

Aralıklı klodikasyon

Ülseratif kolit

Miyokardiyal iskemi

Rektumun inflamatuar

Periferik arter hastalığı

hastalığı

Pulmoner hipertansiyonu

Diğer Hastalıklar

 

Venöz ülserleri

Kronik böbrek hastalığı

Diyabetin vasküler

Erektil disfonksiyon

komplikasyonları

Detrusor aşırı aktivitesi

Enfeksiyon Hastalıkları

 

İnflamatuar bağırsak hastalığı

Adenovirüs enfeksiyonu

Romatoid artrit

Sitomegalovirüs (CMV)

Kırıklar

enfeksiyonu

Mitokondrial hastalıklar

Epstein–Barr virüs

Oral mukozit

Hepatit B ve C

Parotis hipofonksiyonu

HIV/AIDS

 

Grip hastalığı

 

Japon ensefaliti

 

Malarya

 

Tüberküloz

 

        

 

Kaynaklar:

  1. Baltimore D. Viral RNA-dependent DNA polymerase: RNA-dependent DNA polymerase in virions of RNA tumour viruses. Nature 1970;226(5252):1209-11.
  2. Jackson D, Symons R, Berg P. Biochemical method for inserting new genetic information into DNA of Simian Virus 40: Circular SV40 DNA molecules containing lambda phage genes and the galactose operon of Escherichia coli. Proc Natl Acad Sci USA 1972;69(10):2904-9.
  3. Lobban P, Kaiser A. Enzymatic end-to end joining of DNA molecules. J Mol Biol 1973;78(3):453-71.
  4. Cohen S, Chang A, Boyer H, Helling R. Construction of biologically functional bacterial plasmids in vitro. Proc Natl Acad Sci USA 1973;70(11):3240-4.
  5. Williamson B. Gene therapy. Nature 1982;298(5873):416-8.
  6. Watson JD. Gene therapy: How ripe the time? Lancet 1981;317(8213):196-7.
  7. Wolff JA, Lederberg J. An early history of gene transfer and therapy. Hum Gene Ther 1994;5(4):469-80.
  8. Ginn SL, Alexander IE, Edelstein ML, Abedi MR, Wixon J. Gene therapy clinical trials worldwide to 2012 – an update. J Gene Med 2013;15(2):65-77.